ALGEMENE VOORWAARDEN

 

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.     Overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken door CookieSalon worden;

2.     Ondernemer; hierna te noemen CookieSalon

3.     Opdrachtgever: een opdrachtgever is een rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten Cookie Salon.

4.     Dag: kalenderdag;

5.     Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

CookieSalon, gevestigd te Den Haag.

Email: info@cookiesalon.nl

KvK-nummer: 66311683    

Btw-identificatienummer: NL145155122B02

 
Artikel 3 - Bestellen

3.1 Bestellingen plaatsen: De opdrachtgever kan bestellingen 24 uur per dag, 7 dagen per week plaatsen op www.cookiesalon.nl.

3.2 Besteltermijnen: De opdrachtgever dient een bestelling minstens 10 werkdagen voorafgaand aan de gewenste verzenddatum te plaatsen. Een bestelling is pas definitief, indien dit schriftelijk is bevestigd door CookieSalon. Pas dan bestaat er een overeenkomst.

Artikel 4 - Verzenden 
4.1 Verzending: De bestellingen worden verzonden via Post.NL. De koekjes worden zeer goed ingepakt. Toch blijven ze breekbaar en kunnen wij geen invloed meer uitoefenen op de behandeling van onze pakketjes tijdens de verzending. De koekjes worden standaard niet aangetekend. Het verzenden van bestellingen is dan ook geheel voor risico van de opdrachtgever. Het wordt sterk aangeraden de koekjes aangetekend te laten verzenden voor een meerprijs van € 1,65.

4.2 Bezorging: Wanneer je bestelling door CookieSalon is aangenomen en geaccepteerd wordt in overleg een verzenddatum afgesproken. Normaliter wordt de bestelling de volgende dag (zaterdag uitgezonderd) bezorgd. Aangezien wij de bestelling uit handen geven kan CookieSalon deze datum niet garanderen. De dag van verzending ontvang je van CookieSalon een e-mail met hierin een barcode van het pakket. Je kunt de verzendstatus van het pakket controleren op http://www.tracktrace.nl. Bezorging vindt in het algemeen plaats van dinsdag tot en met zaterdag. Er vindt geen bezorging plaats op  maandag, zon- en feestdagen, inclusief Koninginnedag en oudejaarsdag.

4.3  Indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de opdrachtgever hiervan uiterlijk 8 dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst en de bestelling is geaccepteerd, een bericht. De opdrachtgever heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

4.4 Bezorgkosten: Wij hanteren de tarieven van Post.NL. De kosten voor bezorging van pakketpost tot 10 kg. zijn voor Nederland € 6,50 inclusief BTW en aangetekend € 8,15. Voor bestellingen die door de brievenbus kunnen is het tarief tot 2 kg € 3,-.

4.5 Aflevering: Als plaats van levering geldt het adres dat de opdrachtgever aan CookieSalon kenbaar heeft gemaakt. CookieSalon kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verkeerd bezorgde of tijdens verzending zoekgeraakte bestellingen. Bij bezorging aan bedrijven wordt afgeleverd bij de receptie indien deze aanwezig is. CookieSalon zijn daarna niet meer verantwoordelijk voor de interne aflevering.

4.6 Vervoersrisico: Ontstane schade aan de bestelling tijdens verzending is voor risico van de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk is afgesproken dat de bestelling wordt afgeleverd door CookieSalon op het afgesproken leveringsadres.

4.5 Betaling: Uw bestelling wordt pas verzonden wanneer wij het volledige factuurbedrag op onze rekening ontvangen hebben. 

 

Artikel 5 - Prijzen

Alle prijzen vermeld op de website www.cookiesalon.nl zijn exclusief BTW en exclusief eventuele verzendkosten. Prijzen zijn onder voorbehoud van zetfouten en wijzigingen. 

Artikel 6 – Betaling
6.1 Betaalmethodes: Na bestelling of reservering voor een workshop verzenden wij eerst een orderbevestiging met hierin de gemaakte afspraken.Vervolgens wordt ook de factuur per e-mail verzonden. De factuur moet in alle gevallen uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum voldaan zijn.

6.2 Bankgegevens: Betalingen kunnen o.v.v. het factuurnummer overgemaakt worden op rekeningnummer (KNAB bank) NL 51 KNAB 0255 3875 71  t.n.v. CookieSalon te Den Haag.

 

Artikel 7 - Aansprakelijkheid

7.1 Adressering/data: CookieSalon kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor het aanleveren van foutieve adressen en/of verzenddata.

7.2 Verzenddatum: CookieSalon kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen in aflevering of het zoekraken van een bestelling door toedoen van derde partijen zoals POST.NL.

7.3 Schade: CookieSalon zijn nooit aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst en bedrijfsschade. Voor directe schade is CookieSalon slechts aansprakelijk in het geval van een duidelijke aan aantoonbare tekortkoming. Indien CookieSalon aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

7.4 Allergieën: CookieSalon maakt gebruik van producten als cacao, melkeiwit, lactose, tarwe, melk, soja, noten en gluten. CookieSalon is niet aansprakelijk voor problemen voortkomend uit dit feit. 

Artikel 8 - Annulering

Om een bestelling te annuleren dient de opdrachtgever contact op te nemen met CookieSalon. Dit kan via het contactformulier op de website of via info@cookiesalon.nl Vanaf 7 dagen voor de gewenste verzenddatum is restitutie van het orderbedrag niet meer mogelijk. Eventuele gemaakte kosten bij annulering worden in rekening gebracht bij de opdrachtgever. 

 

Om een workshop te annulering geldt de volgende annuleringsregeling: u kunt tot 3 weken voor de workshopdatum kosteloos annuleren. Daarna is restitutie niet meer mogelijk. Bij een wederzijds akkoord voor een nieuwe datum zullen er geen extra kosten in rekening worden gebracht.

 

Een groepsworkshop gaat door bij een minimum van 4 deelnemers. Indien dit deelnemers aantal niet wordt gehaald, zal er gekeken worden naar een alternatieve datum. Indien dit niet mogelijk is zal CookieSalon het betaalde bedrag 100% restitueren.

Artikel 9 - Wijzigingen 
Om een wijziging van een bestelling door te geven dient de opdrachtgever contact op te nemen met CookieSalon. Dit kan via het contactformulier of via info@Cookiesalon.nl. CookieSalon kan niet garanderen dat de bestelling nog gewijzigd kan worden. Vanaf 7 dagen voor de gewenste verzenddatum van de bestelling zijn wijzigingen niet meer mogelijk. Eventuele gemaakte kosten worden bij wijziging in rekening gebracht bij de opdrachtgever. 

Artikel 10 - Klachten           

10.1 CookieSalon beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

10.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij CookieSalon.

10.3 Bij CookieSalon ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door CookieSalon binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de opdrachtgever een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

10.4 De opdrachtgever dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Artikel 11 Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing


Artikel 12 - Privacy

Gegevens van de opdrachtgever zullen niet worden doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden. 

 

Artikel 13 - Auteursrecht

Alle woord- en beeldmerken op www.cookiesalon.nl zijn eigendom van CookieSalon tenzij anders wordt aangegeven. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CookieSalon is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.